Statut Fundacji

Poniżej znajduje się tekst jednolity statutu Fundacji Kultytowania Tradycji Koszykarzy Polonii Warszawa:

STATUT
FUNDACJI KULTYWOWANIA TRADYCJI KOSZYKARZY POLONII WARSZAWA

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja kultywowania tradycji koszykarzy Polonii Warszawa, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Kamila Czarzastego, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Magdalenę Dzierbę w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Mickiewicza 22 lok. 2, 01-551 Warszawa, w dniu 20 grudnia 2019 r.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru ze względu na zakres swojej działalności i cele Fundacji jest Minister właściwy ds. sportu.

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:
1) popularyzowanie i promowanie tradycji związanych z warszawskim sportem, ze szczególnym uwzględnieniem męskiej sekcji koszykówki Klubu Sportowego Polonia Warszawa, powstałej w latach 20. XX wieku,
2) realizowanie, wspieranie i popularyzowanie projektów związanych z kultywowaniem tradycji warszawskiego sportu, koszykówki, zwłaszcza koszykarskiej sekcji Polonii Warszawa,
3) upowszechnianie informacji o dawnej i bieżącej sytuacji sekcji koszykówki Polonii Warszawa,
4) promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play,
5) wspieranie osób w realizowaniu ich projektów sportowych i kulturalnych,
6) inicjowanie i wspieranie finansowe i organizacyjne działań mających na celu rozwój warszawskiego sportu,
7) kształtowanie świadomości i tożsamości społeczności lokalnych,
8) wspieranie integracji i profesjonalizacji środowiska sportowego,
9) podtrzymywanie tradycji narodowej w kraju i zagranicą,
10) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
11) uczestnictwo w wydarzeniach sportowych,
12) działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
13) promocja i organizacja wolontariatu,
14) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
15) Fundacja może także inicjować i realizować projekty z innych dziedzin
– np. ochrony środowiska, dobroczynności czy profilaktyki zdrowia – oraz uczestniczyć w tego typu projektach prowadzonych przez inne podmioty.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatna i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, tj.:
1) działalność wydawniczą i badawczą,
2) organizację wystaw, koncertów,
3) działania edukacyjne skierowane do różnych środowisk i grup wiekowych,
4) archiwizowanie działań twórczych i dorobku twórczego artystów,
5) organizację spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów, konkursów,
6) prowadzenie drużyn sportowych (w tym w rozgrywkach lokalnych związków sportowych),
7) organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego,
8) organizację i uczestnictwo w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego,
9) udział w imprezach i zawodach sportowych organizowanych przez inne podmioty,
10) organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych,
11) aktywne propagowanie za pośrednictwem różnych środków przekazu działań i celów Fundacji,
12) skupianie wokół idei Fundacji działaczy, badaczy, kuratorów, animatorów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami naukowymi i badawczymi,
13) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i klubami sportowymi,
14) współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi,
15) współpracę z wszelkimi innymi osobami oraz instytucjami i organizacjami o podobnych celach z Polski i innych krajów.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać zbieżną z jej celami działalność innych instytucji, organizacji czy osób z Polski i zagranicy.

Majątek i przychody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Przychody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) majątku Fundacji.

§ 11

Przychody pochodzące ze źródeł wymienionych w § 10 mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Władze Fundacji

§ 12

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 13

1. Zarząd Fundacji (dalej: Zarząd) składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu (dalej: Prezes), powoływanych na 3-letnią kadencję
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator. Ponadto członek Zarządu może się zrzec swojej funkcji dobrowolnie.
3. Fundator może wejść w skład zarządu.
4. Zarząd może zadecydować o powołaniu Rady Programowej

§ 14

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) wybór Prezesa,
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) uchwalanie regulaminów,
d) zarządzanie majątkiem Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwały podjętej większością zwykłą w obecności co najmniej połowy członków Zarządu – w tym Prezesa. W wypadku braku większości, o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały decyduje głos Prezesa.
4. Prezes jest wybierany w drodze uchwały podjętej większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W wypadku zarządu jednoosobowego, Prezesem staje się automatycznie jego jedyny członek.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Rada Programowa

§ 15

1. W wypadku powołania Rady Programowej (dalej: Rady), powinna składać się ona z osób szczególnie zasłużonych dla historii koszykarskiej sekcji Polonii Warszawa.
2. Rada powinna zebrać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
3. Zadania Rady mają charakter opiniotwórczo-doradczy, do których należy m.in.:
a) opiniowanie prac Zarządu, zgłaszanie propozycji działań,
b) wyznaczanie kierunku rozwoju Fundacji,
c) wspieranie Zarządu w animowaniu życia społecznego wokół koszykarskiej sekcji Polonii Warszawa,
4. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd. Ponadto Rada może również zdecydować o rozszerzeniu swojego składu o nowych członków.
5. Rada może powołać swojego Przewodniczącego.
6. Swoje decyzje Rada podejmuje w drodze uchwały, głosowanie odbywa się większością zwykłą

Sposób reprezentacji

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes jednoosobowo, lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana statutu

§ 17

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie, w obecności co najmniej połowy członków – w tym Prezesa.
2. Zmiana statutu nie może powodować zasadniczych zmian celów Fundacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 19

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 20

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 21

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków.

§ 22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pożytku publicznego o zbliżonych celach.